Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

OGŁOSZENIE

 

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Geodetów 66 w Wyszkowie

 

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa Geodetów 66, reprezentowana przez Zarządcę: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. tel. 29 742 38 29

 

Termin składania ofert:  29.05.2018 r., 15:00

 

Miejsce składania ofert:

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, pokój nr 2

 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje m.in.: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian wymiana okien w piwnicach i drzwi wejściowych na klatki schodowe, docieplenie cokołu, remont balkonów, remont wiatrołapów, montaż zaworów grzejnikowych

 

Wymagana zawartość oferty:

- nazwa, adres i numer telefonu oferenta

- oferowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (kosztorys ofertowy)

- termin wykonania przedmiotu zamówienia

- okres gwarancji na wykonane prace (nie krótszy niż 60 miesięcy)

- kopie dokumentów NIP, aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w czasie trwania umowy

- referencje mile widziane

 

Termin wykonania zamówienia:

30 wrzesień 2018 r.

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Geodetów 66 w Wyszkowie zaprasza do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku (bez stosowania procedur prawo zamówień publicznych).

Projekt termomodernizacji oraz przedmiar robót dostępne w siedzibie  zarządcy ul. Komunalna 1, na stronie Wyszkowskiego TBS Sp. z o.o. (www.tbs-wyszkow.pl), dodatkowe informacje pod nr telefonu 29 742 38 29  w 16.

 

Wybór oferty zostanie dokonany bez udziału oferentów.

 

Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania wyłącznie oferenta wskazanego do podpisania umowy.

 

 

Pliki do pobrania:

elewacje podłużne (1).pdf

elewacje szczytowe (1).pdf

OPIS TECHNICZNY GEODETÓW 66.pdf

Przedmiar.pdf

 

 

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej